Van Dam - Van Os Stichting

Informatie over de stichting

Het beleidsplan

Het beleid is er op gericht dat met het Stichtingsvermogen een maximaal rendement wordt behaald, zodat jaarlijks een zo hoog mogelijk bedrag kan worden gedoneerd aan in Nederland werkzame charitatieve instellingen.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur heeft voor de dagelijkse administratie een administratiekantoor ingeschakeld en voor de controle hierop een accountantskantoor opdracht gegeven.

De doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de Stichting ten doel het steunen en stimuleren van in Nederland werkzame charitatieve instellingen, speciaal die instellingen, welke zonder het oogmerk om winst te behalen werkzaam zijn op het gebied van de ziekte bestrijding en de volksgezondheid in Nederland, ter vrije keuze van het bestuur. De steun kan verleend worden door jaarlijkse of eenmalige giften en op elke andere wijze, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Uitgeoefende activiteiten

De Stichting is een vermogensfonds en de inkomsten hiervan, onder aftrek van de kosten, wordt uitgekeerd aan instellingen die voldoen aan de doelstelling. Het bestuur vergadert zo dikwijls als nodig wordt geacht, doch minimaal tweemaal per jaar. In de najaarsvergadering vindt verdeling plaats van het provenu. In het jaar 2017 heeft de Stichting aan 30 instellingen een donatie verstrekt en één éénmalige gift.

Jaarlijkse informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

 

Bedragen x 1 €

 

2017

 

2016

Baten

         

Dividend uit effecten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Koersresultaten

 

289.957
56.867
168.283

   

299.346
62.302
597.207

 

Bruto exploitatieresulataat

 

515.107

   

958.855

 

Lasten

         

Besteed aan doelstelling
Kosten beheer en administratie
Kosten effecten

321.220
7.923
30.335

   

325.735
12.119
28.401

 
 

Beheerslasten

 

359.478

   

366.255

 

Exploitatieresultaat

Resultaat uit gewone exploitatie

 

155.629

   

592.600

 

Bestemming resultaat

         

Bestemmingsreserve toevoeging
Bestemmingsreserve vrijval
Toevoeging stichtingskapitaal (koersresultaten effecten)

 

308.566
-321.220
168.283

   

321.128
-325.735
597.207

           

Resultaat na inzet bestemmingsreserve
(naar overige reserves)

 

155.629

   

592.600