Van Dam - Van Os Stichting

Informatie over de stichting

Het beleidsplan

Het beleid is er op gericht dat met het Stichtingsvermogen een maximaal rendement wordt behaald. Jaarlijks wordt een zo hoog mogelijk bedrag gedoneerd aan in Nederland werkzame charitatieve instellingen.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur heeft voor de dagelijkse administratie een administratiekantoor ingeschakeld en voor de controle hierop een accountantskantoor opdracht gegeven.

De doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de Stichting ten doel het steunen en stimuleren van in Nederland werkzame charitatieve instellingen, speciaal die instellingen, welke zonder het oogmerk om winst te behalen werkzaam zijn op het gebied van de ziektebestrijding en de volksgezondheid in Nederland, ter vrije keuze van het bestuur. De steun kan verleend worden door jaarlijkse of eenmalige giften en op elke andere wijze, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Uitgeoefende activiteiten

De Stichting is een vermogensfonds. De inkomsten hiervan, onder aftrek van de kosten, en indien daartoe wordt beslist een deel van het vermogen worden uitgekeerd aan instellingen die voldoen aan de doelstelling. Het bestuur vergadert zo dikwijls als nodig wordt geacht, doch minimaal tweemaal per jaar. In de najaarsvergadering worden de donaties bepaald.
In het jaar 2022 heeft de Stichting aan 4 instellingen een doorlopende donatie van € 50.000 per stuk verstrekt.

Jaarlijkse informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

 

Bedragen x 1 €

 

2022

 

2021

Baten

         

Dividend uit effecten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Koersresultaten effecten
Overige baten

 

208.928
-241
-1.826.362
-

   

207.023
4.021
1.330.384
-

 

Bruto exploitatieresulataat

 

-1.617.675

   

1.541.428

 

Lasten

         

Besteed aan doelstelling
Kosten beheer en administratie
Kosten effecten

200.000
7.403
29.577

   

300.000
7.681
31.268

 
 

Beheerslasten

 

236.980

   

338.949

 

Exploitatieresultaat

Resultaat uit gewone exploitatie

 

-1.854.655

   

1.202.479

 

Bestemming resultaat

         

Bestemmingsreserve toevoeging
Bestemmingsreserve vrijval
Toevoeging stichtingskapitaal (koersresultaat effecten)

 

171.707
-200.000
-1.826.362

   

172.095
-300.000
1.330.384

           

Resultaat na inzet bestemmingsreserve
(naar overige reserves)

 

-1.854.655

   

1.202.479